Zagreb Security Forum 

Forum Committees

 

 

Gordan Akrap

Assis. Prof. Gordan Akrap

Hybrid Warfare Research Institute, Croatia

Born 1966, graduated at Zagreb Faculty of Electronics and Computing in 1994. In 2011 he received a PhD at the University of Zagreb, in the field of Information and Communication sciences. The title of his PhD was “Informational strategies and operations in public knowledge shaping”. He had an active role in Homeland war. During his career in diplomatic and security structures of Croatia he completed a number of professional courses, including Diplomatic Academy. He is active in research of national and regional security, intelligence and history of Homeland War. He published a number of books, and papers in journals and proceedings.

 

Miroslav Tuđman

Prof.Dr. Miroslav Tuđman (May 25, 1946 - January 31, 2021)

St. George Association, Croatia

(b. 1946, Belgrade) Professor of information theory at the Philosophical Faculty of the University of Zagreb. Deputy Director of the Office for National Security (UNS) and the Director of the Croatian Intelligence Service (HIS) from 1993 to 1998, and from 1999 to 2000. He is head of the Croatian Parliament Delegation to the Parliamentary assembly of the NATO, and member of the Foreign Policy Committee, Domestic Policy and National Security Committee, Defence Committee, and of the Inter-parliamentary Co-operation Committee of the Croatian parliament.Contributed to various scientific projects, published fifteen books and over a hundred articles in scientific journals; editor of a dozen miscellaneous works. Active in research, both in the field of information theory and national security and intelligence.

Profesor Tuđman was a founder and long-time president of the St. George Association, founding member of hybrid warfare Research Institute and Zagreb Security Foum (ZSF). He was member of ZSF Main Vision and Programm Committee untill January 31, 2021.

 

Shlomo Shpiro

Prof.Dr. Shlomo Shpiro

Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel, president of International Intelligence History Association

Director of the Europa Institute  at Bar-Ilan University, and Senior Research Fellow at the BESA Center for Strategic Studies. Since 2008 he is also Chairman of the International Intelligence History Association (IIHA). 

He specializes in intelligence, terrorism and security studies. His research activities concentrate on the role of intelligence services as political mediators in the international arena, the intelligence activities of terror organisations, intelligence ethics and political influence, and on security crisis management and crisis communication.

 


Zagreb Security Forum

Main Vision Committee

 • Assis. Prof. Gordan Akrap, Hybrid Warfare Research Institute, Zagreb.

 • Prof.Dr. Shlomo Shpiro, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel

Organizing committee 

 • Assis. Prof. Gordan Akrap, Hybrid Warfare Research Institute, Zagreb.
 • Velimir Ostoić, B.E.  Adriatic Security Solutions d.o.o., Zagreb
 • Prof.Dr. Miroslav Tuđman, St. George Association, Zagreb
 • Prof.Dr. Shlomo Shpiro, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel
 • Captain Ivica Mandić, Croatian Defence Academy “Dr. Franjo Tuđman”, Zagreb, Croatia
 • Ante Letica, dipl.oecc, Hybrid Warfare Research Institute, Zagreb
 • Dalibor Miloš, mag.ing.el, Bosnia and Herzegovina
 • Captain Luka Mihanović, PhD, Croatian Defence Academy "Dr. Franjo Tuđman", Zagreb, Croatia

Program Committee 

 • Dr. Anna Abelmann, International Intelligence History Association, Ruhr University Bochum, Germany
 • Assis. Prof. Gordan Akrap, Hybrid Warfare Research Institute, Zagreb, Croatia
 • Prof.Dr. Mirko Bilandžić, University of Zagreb, Croatia
 • Prof.Dr. Marc Cools, University of Ghent, Belgium
 • Col. Stjepan Domjanić, PhD, Croatian Defence Academy "Dr. Franjo Tuđman", Zagreb, Croatia
 • General (ret.) Ephraim Lapid, Ph. D., Bar Ilan University, Ramat Gan, Israel
 • Prof.Dr. John M. Nomikos, Research Institute for European and American Studies, Athens, Greece
 • Major General Mate Pađen, Croatian Defence Academy “Dr. Franjo Tuđman”, Zagreb, Croatia 
 • Prof.Dr. Polona Šprajc, University of Maribor, Slovenia
 • General (ret.) André Ranson, Hestia Intelligence, Paris, France
 • Prof.Dr. Shlomo Shpiro, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel

 

Scientific Committee

 • Prof.Dr. Shlomo Shpiro, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel
 • Prof.Dr. Iztok Podbregar, University of Maribor, Slovenia
 • Prof.Dr. Thomas Wegener Friis, University of Southern Danmark, Danmark
 • Prof.Dr. Slavko Vidović, Infodom, Croatia
 • Prof.Dr. Giliam de Valk, University of Leiden, Netherland

STATUT


Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14), osnivačka Skupština udruge Institut za istraživanje hibridnih sukoba, održana 22.1.2017. donijela je 

STATUT

INSTITUTA ZA ISTRAŽIVANJE HIBRIDNIH SUKOBA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuju se naziv, sjedište i područje djelovanja udruge Institut za istraživanje hibridnih sukoba (u daljnjem tekstu: Institut), zastupanje, ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju postavljeni ciljevi, ostvarivanje javnosti rada Instituta, članstvo i članarina, prava, obveze i stegovna odgovornost članova, unutarnje ustrojstvo Instituta, tijela Instituta, njihov sastav, ovlasti i način odlučivanja, uvjeti i način njihova izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornosti članova, imovina i raspolaganje s mogućom dobiti, način stjecanja imovine, prestanak rada i postojanja Instituta, izbor i opoziv likvidatora, rješavanje sporova i sukoba interesa te postupak s imovinom u slučaju prestanka rada i postojanja Instituta.

Članak 2.
Puni naziv Udruge je: Institut za istraživanje hibridnih sukoba.
Skraćeni naziv glasi: IIHS.
Uz naziv na hrvatskom jeziku, Institut može rabiti i naziv na engleskom jeziku: Hybrid Warfare Research Institute (HWRI).
Sjedište Instituta je u Zagrebu.
Institut ima svojstvo nevladine i neprofitne pravne osobe, registrirane pri gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave.
Institut zastupaju predsjednik, dopredsjednici, tajnik/izvršni direktor i član Uprave.

Članak 3.
U svrhu bolje povezanosti članstva te boljeg rada, Institut može osnivati svoje podružnice i klubove kao svoje ustrojstvene oblike koji djeluju na području više općina, gradova ili županija.
Ustrojstveni oblici iz stavka 1. ovog članka nisu pravne osobe.
Odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika iz stavka 1. ovoga članka donosi Uprava Instituta.
Način rada ustrojstvenih oblika iz stavka 1. ovoga članka regulira pravilnik, koji donosi Skupština Instituta.

Članak 4.
Znak Instituta je stilizirani prikaz sove kojoj se u središnjem dijelu prsa nalaze četiri naizmjenična crveno-bijela polja u ploči 2x2 dimenzija s upisanom kraticom IIHS.
Institut ima pečat u obliku kružnice promjera40 mm. Po sredini pečata nalazi se stilizirani znak Instituta. Unutar oboda kružnice, a oko znaka Instituta nalazi se natpis: SAPERE AUDE * CROATIA. 

Članak 5.
Rad Instituta je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim informiranjem članova:
- izvješćivanjem članova o radu Instituta na sjednicama tijela Instituta,
- javnošću sjednica tijela Instituta, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,
- korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično) te slanjem elektronskih poruka na posljednje prijavljene e-adrese članova koje se nalaze u Registru članova Instituta,
- javnim priopćavanjem,
- organiziranjem posebnih događanja,
- na druge odgovarajuće načine.
Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Institut može izdavati svoje glasilo, u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.
Institut po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.), sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

II. CILJ, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU POSTAVLJENI CILJEVI

Članak 6.

Cilj Instituta je poticanje, pomaganje, razvoj, izrada i promicanje istraživanja iz područja međunarodne, nacionalne i korporativne sigurnosti i sljednih područja od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj.
Cilj Instituta je i promicanje i potpora razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj te izgradnja kapaciteta civilnoga društva za sudjelovanje u društvenom razvoju jačanjem društvene osjetljivosti i otpornosti na moderne oblike ugroze pojedinaca i društva.
Cilj Instituta je posebno i zaštita prava hrvatskih branitelja te promicanje vrijednosti Domovinskog rata na kojima je stvorena moderna i demokratska Republika Hrvatska kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini.
Institut sukladno utvrđenim ciljevima djeluje na području demokratske političke kulture i međunarodne suradnje.
Institut, u skladu s motom Zagrebačkog sigurnosnog foruma – Jačanje Demokracije, zaštita Sloboda i Društva, te s ciljem suzbijanja protudemokratskih i destruktivnih djelovanja, aktivno će raditi na procesima prepoznavanja dezinformacija koje utječu na hrvatski medijski prostor, njihovoj znanstvenoj, stručnoj, objektivnoj i neovisnoj analizi.
Navedene analize članovi Instituta će javno objavljivati na medijskim platformama koje koristi Institut i u drugim zainteresiranim medijima sukladno iskazanim interesima javnosti.
Ova aktivnost odnosi se i na dezinformacije koje djeluju prema medijskom prostoru multinacionalnih organizacija kojih je Republika Hrvatska članica i u kojima se pojavljuju neistine. 
Institut sukladno ciljevima može surađivati, i učlanjivati se, u slične asocijacije, organizacije i udruge u zemlji i inozemstvu.
Ostvarivanje ciljeva iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka, Udruga ostvaruje sljedećim djelatnostima:
 • stručnim i znanstvenim promicanjem i unapređivanjem vrijednosti iz područja međunarodne, nacionalne i korporativne sigurnosti kao i sveukupne demokratske političke i sigurnosne kulture
 • izdavanjem časopisa i drugih publikacija
 • organiziranjem foruma, savjetovanja, predavanja, seminara, tribina i drugih stručnih skupova iz područja navedenih u stavku 1. ovog članka, te sudjelovanjem u organizaciji kongresa
 • stručnim i znanstvenim istraživanjem međunarodnih odnosa i nacionalnih strategija razvoja s naglaskom na područja međunarodne, nacionalne i korporativne sigurnosti i njima sljednih područja
 • strukovnim povezivanjem te stručnim i profesionalnim usavršavanjem članova
 • poticanjem studenata i mladih stručnjaka na proučavanje područja nacionalne sigurnosti
 • suradnjom s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Instituta
 • ostvarivanjem stručne suradnje s domaćim i inozemnim strukovnim udrugama.
Gospodarske djelatnosti Instituta su:
- organiziranje foruma, seminara i predavanja te pružanja savjetodavnih usluga iz područja svoje djelatnosti

- izdavačka djelatnost sukladno Zakonu.

III. ČLANOVI INSTITUTA, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 7.
Članstvo u Institutu može biti: redovno, kandidacijsko i počasno.
Redovni članovi mogu biti punoljetne i poslovno sposobne osobe, pravne i fizičke koji prihvate Statut i opće akte Instituta.
Osnivači Instituta redovni su članovi Instituta.
Namjera postajanja člana Instituta iskazuje se ispunjavanjem i dostavom Prijave za članstvo u Institut, Upravi Instituta. Uprava Instituta dužna je u roku od 6 mjeseci od zaprimanja Prijave donijeti odluku o tome prihvaća li namjeru pojedine osobe za stjecanjem statusa kandidata za člana Instituta. 
Ukoliko Uprava Instituta donese pozitivnu odluku po navedenoj Prijavi, ta osoba stječe status Kandidata za člana Instituta. Tijekom probnog roka, koji može trajati najkraće 6 mjeseci, a najduže 5 godina od dana donošenja odluke Uprave po pojedinoj Prijavi, kandidat za člana Instituta svojim djelovanjem treba pokazati da je želja za članstvo u Institutu uvjetovana iskrenim i dobrim namjerama te da će se u svom djelovanju i ponašanju držati akata Instituta.
Odluku o prijemu u redovno članstvo Instituta donosi Uprava Instituta u roku iz stavka 5. ovog članka. Protiv odluke Uprave iz stavka 5. ovog članka, osoba koja je izrazila želju postati kandidat za člana Instituta može podnijeti pisani podnesak Skupštini koja o tome donosi konačan pravorijek na svojoj prvoj sljedećoj sjednici.
Počasnim članom mogu postati osobe koje su svojim djelovanjem posebno doprinijele razvoju Instituta.
Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Uprave Instituta.
Kandidati za člana Instituta, kao i počasni članovi Instituta imaju sva prava, obveze i odgovornosti kao redovni članovi, osim što nemaju pravo glasa u procesima odlučivanja tijela Instituta niti mogu birati i biti birani u tijela Instituta.

Članak 8.
U Institutu se vodi Registar članova koji vodi tajnik/izvršni direktor Instituta.
Registar članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, poželjnom načinu i kanalu kontaktiranja, datumu pristupanja Institutu, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u Institutu. 
Registar članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 9.
Prava, obveze i odgovornosti redovnih članova su da:
 • biraju i budu birani u tijela Instituta,
 • budu informirani o radu Instituta i njegovih tijela, te o materijalno-financijskom poslovanju
 • aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Instituta i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti
 • daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Instituta i njegovih tijela
 • se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Instituta
 • redovito plaćaju članarinu te
 • čuvaju i podižu ugled Instituta.
Članak 10.
Članstvo u Institutu prestaje:
 • prestankom djelovanja Instituta
 • pismenom izjavom o istupanju iz članstva
 • isključenjem iz članstva, te
 • smrću člana.
Članak 11.
Član Instituta može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta, ugrozi interese Instituta ili prouzroči ozbiljnu štetu, materijalnu i/ili etičku Institutu i njenom članstvu.
Odluku o isključenju donosi Uprava Instituta.
Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana od dana primitka odluke o isključenju podnijeti žalbu Skupštini, čija je odluka, na prvoj sljedećoj Skupštini, o isključenju konačna.

IV. TIJELA INSTITUTA

Članak 12.

Tijela Instituta su:
1. Skupština
2. Uprava Instituta
3. Predsjednik Instituta
4. Nadzorni odbor Instituta.


Članak 13.
Skupština je najviše tijelo Instituta. Čine je svi redovni članovi Instituta te predstavnik pravne osobe koja je redovni član Instituta, a kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.
Redovna Skupština Instituta održava se najmanje jednom godišnje.
Predsjednik saziva sjednice Skupštine.
Predsjednik Instituta može sazvati izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja članova Instituta, s time da se odmah predloži dnevni red.
Ukoliko predsjednik Instituta ne sazove Skupštinu na zahtjev predlagača iz stavka 3. ovog članka u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva, sazvat će je predlagač.
Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je ista i sazvana.

Članak 14.
Skupštinu saziva predsjednik Instituta dostavljanjem poziva članovima najmanje 5 dana prije održavanja sjednice, na neki od načina navedenih u članku 5. odnosno u članku 20. ovog Statuta.
Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv se dostavljaju i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.
U slučaju isteka mandata tijelima Instituta, Skupštinu može sazvati zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje jedna trećina ukupnog broja članova Instituta koji su upisani u Registar članova, s time da se odmah predloži dnevni red. 
Tako sazvana Skupština mora se održat u roku ne dužem od 30 dana od dana njenog sazivanja.

Članak 15.
Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna najmanje polovica članova Skupštine.
Ukoliko Skupštini ne pristupi polovica članova, sazivatelj saziva novu Skupštinu u roku ne kraćem od osam dana, a koja može donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočno najmanje četvrtina članova Skupštine.
Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih, osim ako ovim Statutom nije drugačije određeno.
Odluke o promjeni Statuta i prestanku Instituta, Skupština donosi dvotrećinskom većinom nazočnih članova Skupštine.

Članak 16.
Skupština Instituta:
 • usvaja Statut, kao i njegove izmjene i dopune
 • usvaja druge opće akte potrebne za djelovanje Instituta
 • bira i razrješava predsjednika, članove Uprave i Nadzornog odbora
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu te godišnje financijsko izvješće i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • razmatra izvješće o radu predsjednika Instituta
 • odlučuje o sudjelovanju Instituta u radu nacionalnih i inozemnih organizacija
 • odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanju iz njih
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Instituta
 • donosi konačne odluke o žalbama članova Instituta u drugom stupnju
 • odlučuje o prestanku postojanja i rada Instituta te
 • odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Instituta utvrđenim ovim Statutom, koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela, te odgovarajućim zakonskim okvirom.
Članak 17.
Predsjednik Instituta osigurava pravilan i zakonit rad Instituta. Predsjednika bira Skupština na mandat od 4 godine, s time da može biti biran više puta za redom.
Upravu i predsjednika Instituta Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani, ukoliko prekorače svoje ovlasti ili ne izvršavaju savjesno povjerene im obveze ili podnesu, bilo pojedinačno, bilo skupno, ostavke. Ukoliko razrješava cijelu Upravu, Skupština tada bira novu Upravu s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove Uprave, Skupština bira nove članove Uprave na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.
Uprava i svaki njegov član odgovaraju za svoj rad Skupštini.
Svaki član Uprave može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sljedećoj sjednici.
Nema ograničenja u broju uzastopnih izbora na istu ili neku drugu dužnost u Institutu.

Članak 18.
Upravu čine predsjednik Instituta i četiri člana koje bira Skupština na mandat od četiri godine.
Uprava Instituta:
 • utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna
 • utvrđuje prijedlog plana rada i financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu
 • podnosi Skupštini godišnje izvješće o radu
 • odlučuje o visini članarine
 • bira i imenuje dva dopredsjednika Instituta
 • bira i imenuje tajnika/izvršnog direktora Instituta
 • bira i imenuje blagajnika Instituta
 • imenuje i opoziva likvidatora Instituta
 • odlučuje o prijemu i o isključenju iz članstva
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Instituta
 • brine se o informiranju članstva i javnosti
 • odlučuje o korištenju imovine Instituta
 • osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Instituta te
 • obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.
Sjednice Uprave održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Uprave. Pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih članova Uprave.
Između dviju sjednica Uprave, predsjednik Instituta brine se o provođenju donesenih odluka. U tu svrhu i predsjednik Instituta može prema potrebi, davati odgovarajuće upute i naloge.

Članak 19.
Predsjednik Instituta zastupa Institut, predsjeda sjednicama Skupštine te odgovara za zakonitost rada Instituta.
Predsjednik Instituta ujedno je i predsjednik Uprave.
Predsjednik Instituta:
 • saziva sjednice Skupštine Instituta i Uprave te predlaže dnevni red
 • provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Instituta između dvije sjednice Skupštine.
Članak 20.
U slučaju potrebe, Skupština i Uprava mogu održati elektronsku sjednicu po točno određenim točkama dnevnog reda. Predlagač održavanja elektronske sjednice istovremeno šalje svim članovima tijela koje se saziva poziv s obrazloženim prijedlogom za donošenje odluke na posljednju prijavljenu i poznatu e-adresu članova Skupštine, odnosno Uprave.
Glasovi, odnosno iznesena mišljenja po pojedinim točkama dostavljaju se svim članovima tijela koje se saziva na odlučivanje. U dogovoru s predsjednikom, odnosno sazivateljem sjednice, tajnik/izvršni direktor proglašava rezultate glasovanja.

Članak 21.
Uprava na svojoj prvoj sjednici, iz svojih redova, bira dva dopredsjednika, te tajnika/izvršnog direktora i blagajnika Instituta na mandat od četiri godine.
Dopredsjednici pomažu predsjedniku Instituta u njegovu radu i obavljaju drugih poslova koje im povjeri predsjednik i Uprava.

Članak 22.
Tajnik/izvršni direktor Instituta:
 • priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština
 • vodi brigu o urednom vođenju registra članova
 • vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Uprave
 • vodi i čuva arhivu Institutate
 • obavlja stručne i druge poslove za potrebe Uprave, u skladu s općim aktima Instituta.
Članak 23.
Uprava može osnivati odbore i druga povremena radna tijela Instituta.
Uprava imenuje predsjednika i članove odbora radnih tijela iz reda članova Instituta na mandat od četiri godine.
Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovani i o tome podnose izvješća Upravi.

Članak 24.
Nadzorni odbor ima do tri člana koje bira Skupština na mandat od četiri godine.
Član Nadzornog odbora ne može biti član Uprave.
Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.
Predsjednik Nadzornog odbora, kojeg biraju članovi između sebe, saziva sjednice Odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Odbor ili Skupština.
Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

Članak 25.
Nadzorni odbor razmatra i nadzire:
 • primjenu odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Instituta
 • materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Instituta
 • donošenje odluka, zaključaka i drugih normativnih akata te
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.
Članak 26.
Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Instituta. Uprava i svaki član Instituta dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.
Članovi Nadzornog odbora mogu nazočiti sjednicama Uprave, ali bez prava odlučivanja.
Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Uprave i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Instituta, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Instituta.

Članak 27.
Na način i postupak razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana primjenjuju se odredbe članka 17. ovoga Statuta.

Članak 28.
Likvidatora Instituta imenuje i opoziva Uprava. Likvidator provodi postupak likvidacije te zastupa Institut u postupku likvidacije sukladno odredbama Zakona o udrugama, a do okončanja postupka likvidacije i brisanja Instituta iz registra udruga.

Članak 29.
Imovinu Instituta čine:
 • novčana sredstva koja je Institut stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
 • novčana sredstva koja Institut stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi 
 • financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
 • nekretnine i pokretne stvari udruge te
 • druga imovinska prava.
Institut može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom Instituta, u skladu sa zakonom.

Članak 30.
Institut upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.
Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Po završetku godine za koju je donesen financijski plan, usvaja se godišnje financijsko izvješće.

Predsjednik Instituta ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom Instituta.

 

V. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 31.

Statut je temeljni opći akt Instituta i svi drugi akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.
Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Uprava te ga upućuje na raspravu članovima Instituta.
Uprava Instituta razmatra primjedbe i prijedloge koji su dati u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta.

Članak32.
Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Instituta.

Članak 33.
Sva unutarnja pitanja Instituta, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Instituta.

VI. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 34.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Instituta. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.


VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Institut prestaje s radom i postojanjem odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim odredbama Zakona o udrugama.
U slučaju prestanka rada i postojanja Udruge imovina će, temeljem odredbi članka 53. Zakona o udrugama, pripasti nevladinoj i neprofitnoj organizaciji „Hrvatski Caritas“.
U slučaju prestanka rada temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja Instituta dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Instituta.

Članak 36.
Ovaj Statut prihvaćen je na sjednici Skupštine Instituta održanoj dana 22.1.2017.

Predsjednik Instituta za
istraživanje hibridnih sukoba


U Zagrebu, 22.1.2017.

 

 

 

 

 


 

IZJAVA O NEPRISTRANOSTI

Institut za istraživanje hibridnih sukoba je nepristrana, neovisna, nevladina, neprofitna udruga građana koja, u skladu s ciljevima navedenim u čl. 6. našeg Statuta aktivno radi na promicanju, potpori, razvoju neovisnih znanstvenih i stručnih istraživanja u cilju jačanja demokracije i demokratskih procesa te zaštiti i promicanju dostignutih ljudskih prava i sloboda te razvoju i poticanju demokratske političke kulture i suradnje na nacionalnoj i međunarodnoj razini. 

Naš je cilj rano prepoznavanje i otkrivanje protudemokratskih i destruktivnih aktivnosti i informacija koja ulaze u javni medijski prostor poticanjem medijske pismenosti i razumijevanja stanovništva u odnosu na te zlonamjerne aktivnosti.

Kao politički nepristrana organizacija, IIHS ne potiče niti podupire bilo kojeg kandidata u bilo kojim izbornim aktivnostima niti zauzima politički stav za ili protiv bilo koje političke organizacije. Zauzimanje za pozicije koje idu u korist stanovništva i općih društvenih demokratskih ciljeva ne stavljaju se u kontekst nastojanja i zalaganja za bilo koju političku opciju.

IIHS, kao organizacija, je dosljedna u zadržavanju svoje nepristranosti i privržena utvrđenim ciljevima koji trebaju koristiti stanovništvu bezobzira na njihove nacionalne, političke, gospodarske, socijalne, vjerske, spolne i druge različitosti.

Predsjednik Udruge Institut za
Istraživanje Hibridnih Sukoba

Doc.dr.sc. Gordan Akrap


 

 

 

 


 

IZJAVA O FINANCIRANJU

 


 

Institut za istraživanje hibridnih sukoba je nepristrana, neovisna, nevladina, neprofitna udruga građana koja, u skladu s ciljevima navedenim u čl. 6. našeg Statuta aktivno radi na promicanju, potpori, razvoju neovisnih znanstvenih i stručnih istraživanja u cilju jačanja demokracije i demokratskih procesa te zaštiti i promicanju dostignutih ljudskih prava i sloboda te razvoju i poticanju demokratske političke kulture i suradnje na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Rad IIHS se svodi na volonterski rad njegovih članova. IIHS do sad nije aplicirao niti za jednu nacionalnu financijsku potporu niti ju je dobio.

IIHS je sudjelovao, kao stručni partner u prijavi nekoliko različitih projekata iz domena sigurnosti i zaštiti demokracije i stanovništva na razini EU.

IIHS organizira Zagrebački Sigurnosni Forum koji nije ni tražio ni primio sredstva od državnih institucija i fondova. Forum se financira potporom sponzora i donatora koji dolaze iz privatnog i javnog poslovnog sektora te sredstava koja dobijemo na temelju pozitivne evaluacije našeg programa od strane NATO Science for Peace and Security programa.

IIHS u svojim analizama i provjerama istinitosti informacija u javnom prostoru ne kontaktira, ne prenosi ni stavove niti mišljenja sponzora i donatora jer su autori tih dokumenata samostalni u svom znanstvenom i stručnom radu.

Financijsko poslovanje IIHS dostupno je za provjeru svim zainteresiranim osobama korištenjem aplikacija Ministarstva financija.

Predsjednik Udruge Institut
za Istraživanje Hibridnih Sukoba

Doc.dr.sc. Gordan Akrap

 

 

 IMPRESSUM


Institut za istraživanje hibridnih sukoba (IIHS)

Hybrid Warfare Research Institute

OIB: 31073348655

Adresa sjedišta: Teslina ulica 10, 10000 Zagreb

Matični broj: 4671406 

Registracijski broj: 21012385

Godina osnivanja: 2017.

Djelatnost: 94.99 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n. (NKD 2007) Sektor S - Ostale uslužne djelatnosti

 

Predsjednik Udruge:

 • dr.sc. Gordan Akrap 

 Izvršni direktor Udruge:

 • Ante Letica

Podpredsjednici Udruge:

 • dr.sc. Roman Domović
 • dr.sc. Vilko Klasan

Član Uprave Udruge:

 • Vedran Matošić

Hybrid Warfare Research Institute

President: 

 • Dr. Gordan Akrap

 Executive Director:

 • Ante Letica

Vicepresidents: 

 • Dr. Roman Domović
 • Dr. Vilko Klasan

 Member of the Board:

 • Vedran Matošić

Contact:

info@zagrebsecurityforum.com


Udruga Sv. Jurja 

Dobriše Cesarića 9

10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 54975142680

Matični broj subjekta: 01418688

IBAN: HR94 2390 0011 1003 6899 2

Hrvatska poštanska banka, Zagreb

Godina osnivanja: 1999.

Registracijski broj: 00001288

Djelatnost: 94.99 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n. (NKD 2007)

 

 

Predsjednik Udruge: 

 • Vedran Matošić

Podpredsjednici Udruge:

 • prof.dr. Mate Ljubičić
 • dr.sc. Miroslav Međimorec

 Član Uprave:

 • doc.dr.Gordan Akrap

 Tajnik Udruge:

 • Mirko Mičić

St. George Association

President:

 Vedran Matošić

Vicepresidents: 

 • Dr. Miroslav Medjimorec
 • Prof.Dr. Mate Ljubičić

 Member of the Board:

 • Assis. Prof. Gordan Akrap

  Secretary:

 • Mirko Mičić